INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Rekrutacja do Centrum trwa. Zarezerwuj sobie miejsce lub wypełnij wniosek.

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest publiczną szkołą policealną (bez czesnego). Głównym celem Centrum jest kształcenie przygotowujące do wykonywania określonych zawodów.

Zajęcia realizowane są w systemie dziennym, stacjonarnym, zaocznym oraz weekendowo (wszystkie kierunki).

Centrum oferuje:

 • możliwość połączenia nauki na dwóch kierunkach, co pozwala w krótkim czasie uzyskać podwójne kwalifikacje;
 • zdobycie wiedzy i umiejętności na wysokim poziomie (bardzo wysoki procent zdawalności egzaminów zawodowych);
 • zajęcia prowadzone przez wyspecjalizowanych nauczycieli;
 • nowoczesną bazę dydaktyczną dostosowaną do kierunku kształcenia;
 • dodatkowe certyfikowane kursy i szkolenia;
 • bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę oraz dostęp do IBUK Libra;
 • możliwość korzystania ze szkolnego centrum informacji multimedialnej;
 • siłownię;
 • wycieczki dydaktyczne, wyjazdy integracyjne;
 • naukę języka migowego;
 • naukę języka obcego zawodowego;

Po ukończeniu Centrum absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, oraz po zdaniu egzaminu zawodowego, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i suplement europass.

Regulamin rekrutacji do Centrum

Ogólne warunki przyjęcia do Centrum

 1. Złożenie w sekretariacie Centrum następujących dokumentów:
  1. wypełniony wniosek
  2. świadectwo ukończenia szkoły średniej;
  3. 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne.
 2. Dokumenty należy złożyć w białej, opisanej teczce (nazwisko, imię, kierunek kształcenia). Nie będą przyjmowane dokumenty niekompletne.