Plany i godziny zajęć, szkolne plany nauczania, harmonogramy spotkań

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 • Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie Organizacji roku szkolnego (U. z 2017 r., poz. 1603)
 • Komunikatu dyrektor CKE z 20.08.2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2022 roku.

Harmonogram spotkań z wychowawcami

Wydarzenie Data/okres
Początek roku szkolnego 1 września 2021 r. (środa)
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe 17 - 30 stycznia 2022 r.
Zakończenie I semestru 30 stycznia 2022 r.
Zakończenie zajęć dla TD V 28 stycznia 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 14-20 kwietnia 2022 r.
Zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez dyrektora 12 listopada 2021 r.
7 stycznia 2022 r.
2 maja 2022 r.
3 - 4 czerwca 2022 r.
17 czerwca 2022 r.
Godziny zajęć lekcyjnych
08:00 - 08:45
08:50 - 09:35
09:40 - 10:25
10:30 - 11:15
11:20 - 12:05
12:10 - 12:55
13:00 - 13:45
13:50 - 14:35
14:40 - 15:25
15:30 - 16:15
16:20 - 17:05
17:10 - 17:55
18:00 - 18:45
18:50 - 19:35
19:40 - 20:25
20:30 - 21:15

Zmiany i zastępstwa

Aktualne informacje dotyczące zmian i zastępstw dostępne w e-dzienniku po zalogowaniu do systemu w zakładce Plan lekcji.

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa realizowana jest u pracodawców oraz może być realizowana w pracowniach szkolnych (np. podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania centrum). Ważne jest dla nas to, gdzie i u kogo słuchacz stawiać będzie pierwsze kroki w rzeczywistych warunkach pracy, jaki zakład i jaki ,,mistrz’’ będzie jego pierwszym przewodnikiem. Z tego powodu bardzo wyjątkowo podchodzimy do kształcenia praktycznego.
Miejsce i liczbę godzin przeznaczonych na realizację praktyki zawodowej dostosowujemy do wszystkich zawodów. Słuchacze odbywają zajęcia
w szpitalach, zakładach opiekuńczo- leczniczych, pielęgnacyjno- opiekuńczych, domach pomocy społecznej, gabinetach dentystycznych, pracowniach protetycznych, ośrodkach rehabilitacyjnych, przychodniach specjalistycznych oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów centrum. Placówki szkoleniowe są doskonałą bazą dydaktyczną. Zapewniają wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, nowoczesny sprzęt
i aparaturę.

Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy - (FORMUŁA 2019)

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające egzamin zawodowy, do którego obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r.
Dla osób, które kształcą się lub kształciły wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2012 r., przeprowadzany jest egzamin w formule 2012.
Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2017 r., przeprowadzany jest egzamin w formule 2017.
Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r., przeprowadzany jest egzamin w formule 2019.

Informacje wstępne

 1. Egzamin zawodowy jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdających wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
 2. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany:
 • z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie,
 • na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia.
 1. Do egzaminu zawodowego przystępują:
 • absolwenci szkoły policealnej, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego z 2019 roku,
 • osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, prowadzony w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
 1. Począwszy od roku szkolnego 2026/2027 do egzaminu zawodowego przystąpią absolwenci szkoły policealnej, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 roku.
 2. Egzamin zawodowy jest obowiązkowy dla słuchaczy szkoły policealnej, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/20 w oparciu o podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowo z 2019 r.
 3. Nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru.

Charakterystyka egzaminu zawodowego

 1. Egzamin zawodowy składa się z:
 • części pisemnej trwającej 60 minut, przeprowadzanej w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa
 • część pisemna jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego – tj. przy komputerze,
 • dla osób, które wymagają dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu, egzamin może odbyć się z wykorzystaniem arkusza egzaminacyjnego w postaci wydrukowanej.
 • części praktycznej polegającej na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja.
 • (wprowadzono jawność zadań w części praktycznej egzaminu  we wskazanych kwalifikacjach).
 1. Część pisemna egzaminu trwa 60 minut i jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu.
 2. Część praktyczna egzaminu trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut.
  TM, AS, OM, TUK - 120 minut, HS - 150 minut, TD, TZ, TF - 180 minut).
 3. Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje Informatory dotyczące egzaminu ‎zawodowego, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania egzaminacyjne.

Warunki zdania egzaminu, ustalenia wyników egzaminu i wydania dyplomu oraz ‎Europass – Suplementu do dyplomu

 1. Aby zdać egzamin zawodowy, należy uzyskać:‎
 • ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎
 1. Wynik egzaminu zawodowego ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku.
 2. Zdający, który zdał egzamin zawodowy w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez komisję okręgową.
 3. Osoba, która posiada ‎‎certyfikaty kwalifikacji zawodowej ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom ‎ zawodowy.
 4. Do dyplomu ‎zawodowego dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎ Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.
 5. Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.
 6. Zdający, który nie zdał egzaminu zawodowego, otrzymuje informację o wynikach.
 7. Zdający odbiera dyplom zawodowy oraz inne dokumenty w M-SCKZiU w Toruniu.

Termin przeprowadzania egzaminu zawodowego

 1. Termin egzaminu ustala i ogłasza, nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 2. Dyrektor M-SCKZiU w Toruniu ustala wewnętrzny harmonogram przeprowadzania części pisemnej i praktycznej egzaminu oraz podaje harmonogram egzaminu zawodowego do publicznej wiadomości.
 3. Przystąpienie do egzaminu zawodowego we wskazanym przez dyrektora semestrze jest jednym z warunków uzyskania promocji na semestr wyższy lub warunków ukończenia szkoły.
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy
Część egzaminu Termin Kierunek
Sesja styczeń - luty 2021
Część pisemna 12 stycznia 2021 MS.15
Część praktyczna 26-27 stycznia 2021 MS.15
Sesja czerwiec - lipiec 2021
Część pisemna w formie elektronicznej 08-12 czerwca 2021 Wszystkie zawody formuła 2019
Część praktyczna "D" 07 czerwca 2021 MED.13 TZ
FRK.04 TUK
Część praktyczna "W" 14-15 czerwca 2021 MED.02 HS
17-21 czerwca 2021 MED.10 TM
12-21 czerwca 2021 MED.03 OM

Zgłaszanie osób zamierzających przystąpić do egzaminu

Zdający, składa pisemną deklarację (otarcie w nowym oknie) przystąpienia do egzaminu do dyrektora centrum nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. Absolwent składa deklarację (otwarcie w nowym oknie) dyrektorowi szkoły, którą ukończył. Do deklaracji dołącza się świadectwo.

Dostosowanie egzaminu do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdającego

Zdający chory oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może ubiegać się o dostosowanie warunków i/lub form egzaminu zawodowego na podstawie ‎‎odpowiednich dokumentów.

Powtórne przystąpienie do egzaminu

Zdający, który nie zdał jednej lub obu części egzaminu, nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie lub przerwał egzamin, może ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej części.

Po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym zdający nie zdał egzaminu może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pełnym zakresie.

Egzamin jest bezpłatny słuchaczy.

Opłatę wnoszą absolwenci szkół i KKZ, którzy przystępują do egzaminu po raz trzeci i kolejny.

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala i publikuje na swojej stronie internetowej wysokość opłaty. Informacje  dot. zasięgu terytorialnego OKE są dostępne pod adresem: www.cke.gov.pl w odnośniku Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Szczegółowe informacje o egzaminie znajdziesz na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl, OKE w Gdańsku www.oke.gda.pl w zakładce egzamin zawodowy oraz w Informatorze o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego.

Samorząd

Samorząd słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze centrum. Członkiem samorządu stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

E-legitymacja

E-legitymacja w Twoim telefonie (mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel).

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Zawsze pod ręką

Przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacja to część aplikacji mObywatel.To bezpieczne, nowoczesne i bezpłatne narzędzie, które ułatwi Wam życie. Mało kto nie pamięta przecież o zabraniu telefonu komórkowego 🙂 Ma ona również umocowanie prawne – jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U 20018, poz. 2011).

Podstawa do zniżek

mLegitymacja szkolna, identycznie jak papierowa wersja dokumentu, poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek. Uczniowie mogą z niej korzystać w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina.

mLegitymacja szkolna to bezpieczne, trudne do podrobienia narzędzie, umożliwiające weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w papierowej legitymacji.

Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi autentyczność dokumentu.

Co jest w środku?

W mLegitymacji zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w „tradycyjnych” dokumentach:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • numer legitymacji,
 • datę wydania,
 • termin ważności,
 • status użytkownika (uczeń),
 • datę urodzenia,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • nazwę i adres szkoły.

Aby uruchomić mLegitymację uczniowie muszą:

 • posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0,
 • złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania),
 • wysłać na adres sekretariat@spm.edu.pl zdjęcie legitymacyjne w formacje jpg lub jpeg w rozmiarze do 5 MB,
 • pobrać aplikacje mObywatel oraz potwierdzić zapoznanie się z regulaminem,
 • po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić system na swoim telefonie.

Projektem mLegitymacje zajmuje się pani Agata Rybicka (s. 26- biblioteka szkolna).

Konkursy

Sekcja zawiera informacje o planowanych konkursach.

Ankiety

Podziel się z Nami swoimi spostrzeżeniami.

Ankieta dla uczniów pierwszego roku TZ, HS, OM, TD, TM i TUK

Ankieta diagnozująca potrzeby uczniów przez wychowawców

Ankieta absolwenta

Zajęcia dodatkowe

Koło higieny jamy ustnej i aspektów z nią związanych.

Nowa propozycja dla uczniów i słuchaczy M-SCKZiU zaintersowanych szeroko pojętą higieną jamy ustnej. Tematyka zajęć i terminy spotkań są dostosowane do potrzeb zaintersowanych osób. Poniżej została zamieszczona ankieta dotycząca tematyki spotkań. Zapraszamy do wyboru czterech spośród sześciu zaproponowanych tematów.

Koło pierwszej pomocy.

 • Zapraszamy osoby chętne na spotkanie 12 grudnia o godz. 15:30 (sala nr 15). W ramach koło proponujemy:
  zapoznanie się z najnowszymi wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji 2015,
 • resuscytację krążeniowo - oddechową,
 • ćwiczenia na fantomach,
 • opatrywanie ran,
 • tamowanie krwotoków,
 • postępowanie w oparzeniach.

Szkolne koło samoobrony.

Zajęcia samoobrony na bazie technik rosyjskiej sztuki walki SYSTEMA oraz KARATE i AIKIDO.

Szkolny klub zaprasza na zajęcia w każdy wtorek i środę do hali sportowej IV LO o godzinie 1930.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowany instruktor - Andrzej Żuberek.

Szkolne koło masażu.

Wznowiło działalność Szkolne Koło Masażu. Prosimy zapoznać się z regulaminem Szkolnego Koła Masażu.

Regulamin koła masażu