Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Toruniu zostało powołane uchwałą nr VIII/147/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 roku i włączone do Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

Centrum oferuje różnorodne formy kształcenia

Celem K-PCKZ jest wspieranie rozwoju zawodowego słuchaczy przez:

  1. umożliwienie uzyskania umiejętności, kwalifikacji i tytułów zawodowych dorosłym;
  2. umożliwienie uzupełnienia i aktualizacji umiejętności i kwalifikacji zawodowych słuchaczy;
  3. pomoc słuchaczom Centrum w dostosowaniu się do wymogów rynku pracy;
  4. rozwój umiejętności przydatnych na rynku pracy.

K-PCKZ realizuje zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające
z programu nauczania danego zawodu, polegające w szczególności na prowadzeniu zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe,
w zakresie całego lub części programu nauczania danego zawodu.

K-PCKZ może także prowadzić kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, takich jak:

  1. kwalifikacyjny kurs zawodowy;
  2. kurs umiejętności zawodowych;
  3. kurs kompetencji ogólnych;
  4. kurs, inny niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

K-PCKZ współpracuje ze szkołami, placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego.

K-PCKZ współpracuje z pracodawcami, urzędami pracy, szkołami i innymi podmiotami.

Kształcenie ustawiczne może być prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej, a w przypadku form pozaszkolnych także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

K-PCKZ przygotowuje i realizuje kursy zaplanowane w danym roku szkolnym oraz może przygotować i zrealizować  kurs, szkolenie, warsztaty na indywidualne zamówienie klienta.

 

Zapraszamy do współpracy!

Najbliższe kursy i szkolenia

Formularz zgłoszeniowy proszę przesłać na adres  torun.medyk@gmail.com. 

Nr kontaktowy 698 681 464

Regulamin kursu/szkolenia

Informacje o kursie

Formularz zgłoszeniowy

Plan nauczania

TERAPIA NARZĘDZIOWA

TERMIN WKRÓTCE

Regulamin kursu/szkolenia

Informacje o kursie

Plan nauczania

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy proszę przesłać na adres  torun.medyk@gmail.com. 

Nr kontaktowy 698 681 464

MASAŻ TKANEK GŁĘBOKICH

28-30.06.2024

05-07.07.2024

Regulamin kursu/szkolenia

Informacje o kursie

Plan nauczania

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy proszę przesłać na adres  torun.medyk@gmail.com. 

Nr kontaktowy 698 681 464