Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Toruniu zostało powołane uchwałą nr VIII/147/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 roku i włączone do Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

Centrum oferuje różnorodne formy kształcenia

Celem K-PCKZ jest wspieranie rozwoju zawodowego słuchaczy przez:

  1. umożliwienie uzyskania umiejętności, kwalifikacji i tytułów zawodowych dorosłym;
  2. umożliwienie uzupełnienia i aktualizacji umiejętności i kwalifikacji zawodowych słuchaczy;
  3. pomoc słuchaczom Centrum w dostosowaniu się do wymogów rynku pracy;
  4. rozwój umiejętności przydatnych na rynku pracy.

K-PCKZ realizuje zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające
z programu nauczania danego zawodu, polegające w szczególności na prowadzeniu zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe,
w zakresie całego lub części programu nauczania danego zawodu.

K-PCKZ może także prowadzić kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, takich jak:

  1. kwalifikacyjny kurs zawodowy;
  2. kurs umiejętności zawodowych;
  3. kurs kompetencji ogólnych;
  4. kurs, inny niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

K-PCKZ współpracuje ze szkołami, placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego.

K-PCKZ współpracuje z pracodawcami, urzędami pracy, szkołami i innymi podmiotami.

Kształcenie ustawiczne może być prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej, a w przypadku form pozaszkolnych także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

K-PCKZ przygotowuje i realizuje kursy zaplanowane w danym roku szkolnym oraz może przygotować i zrealizować  kurs, szkolenie, warsztaty na indywidualne zamówienie klienta.

 

Zapraszamy do współpracy!

Plan kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu na II semestr roku szkolnego 2019/2020

L.p.Wykaz pozaszkolnych form kształceniaGodzin
1Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia8
2Kurs masażu kobiet w ciąży8
3WarszTaty Mamy6
4Masaż Work Site7
5Techniki manualne w pracy ze stawami skroniowo-żuchwowymi6
6Masaż twarzy Anti-Aging8
7Kurs Kinesiology Taping8
8Szkolenie Masaż Kobido8
9Kurs Aromatoterapii II stopnia8
10Masaż tkanek głębokich10
11Kurs wizażu20
12Manicure hybrydowy8
13Licówki ceramiczne w codziennej praktyce klinicznej - od planowania leczenia do cementowania24
14Skaling ręczny naddziąsłowy6
15Ergonomia w stomatologii I st. II st. Praca indywidualna oraz na 4 i 6 rąk7
16Opieka nad pacjentem z cukrzycą, nauka pomiaru poziomu glukozy i podawania insuliny10

Plan kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ckz II semestr 2020

Regulamin kursu/szkolenia