Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Wprowadzenie

Zgodnie z UCHWAŁĄ Nr XLV/1203/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2010 r. przyjęto regulamin określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymującym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy

Przyznawanie środków na pomoc zdrowotną

Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla uprawnionych ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowią doraźną pomoc przyznawaną w formie zasiłku pieniężnego związanego z ponoszonymi przez nauczycieli kosztami leczenia.

Szczegóły znajdują się w regulaminie przyznawania świadczeń.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wypełniony wniosek w zaklejonej kopercie, w Departamencie Edukacji, Sportu
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem na kopercie „Pomoc Zdrowotna dla Nauczycieli”.

Należy pamiętać o załączeniu podpisanej:

  • Informacji o przetwarzaniu danych osobowych
  • Zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty do pobrania