Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Przeznaczenie funduszu

Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są przeznaczone na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób uprawnionych do korzystania z Funduszu w różnych rodzajach i formach działalności socjalnej organizowanej przez zakład pracy, a zwłaszcza na:

 1. wypoczynek pracownika i jego rodziny organizowany na terenie kraju (wczasy rodzinne, sanatorium, kolonie, obozy, półkolonie, ”zielona szkoła”, lub we własnym zakresie),
 2. bezzwrotną pomoc finansową, w tym zapomogi losowe,
 3. pomoc finansową lub rzeczową,
 4. paczki żywnościowe dla pracownika przebywającego w szpitalu, będącego w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i finansowej,
 5. działalność kulturalno-oświatową w tym organizowanie imprez teatralnych, koncertowych i oświatowych, jak i zakup biletów na tego typu imprezy itp.
 6. działalność sportowo-rekreacyjną w tym organizowanie wycieczek, imprez sportowych, rajdów, wykup abonamentów na zajęcia sportowe i rekreacyjne,
 7. pożyczki na remont mieszkania.

Osoby uprawnione do korzystania z funduszu

Do korzystania z ulgowych usług i świadczeń dofinansowanych z Funduszu uprawnione są wszystkie osoby, którym prawo do ulgowych usług i świadczeń socjalnych nadał pracodawca. Są to w szczególności:

 • pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i określony, na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania – w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, związanych z rodzicielstwem, urlopach dla poratowania zdrowia, urlopach bezpłatnych, zwolnieniach lekarskich, emeryci i renciści - byli pracownicy zakładu pracy,
 • współmałżonkowie,
 • pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku od 3 do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 lat,
 • dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku,
 • dzieci uprawnione do renty rodzinnej.

Zasady przyznawania świadczeń socjalnych, rodzaje pomocy socjalnych, pożyczki mieszkaniowe

Szczegóły opisane są w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Do pobrania:

 1. Regulamin ZFŚS (pdf)
 2. Załączniki: