Historia

Kierunek kształcenia Lata kształcenia
analityka medyczna 1962 – 2006
terapeuta zajęciowy 1971 – nadal
technik dentystyczny 1972 – nadal
pracownik socjalny 1974 – 1993
higienistka stomatologiczna 1975 – 1999
higienistka szkolna 1982 – 1991
instruktor higieny 1987 – 1999
opiekunka dziecięca 1988 – 1991
ratownik medyczny 1993 – 2014
technik fizjoterapii 1996 – 2006
pielęgniarstwo 2000 – 2004
technik masażysta 2006 – nadal
asystentka stomatologiczna 2006 – nadal
opiekun medyczny 2008 – nadal
higienistka stomatologiczna 2013 – nadal
technik usług kosmetycznych 2019 – nadal
opiekunka dziecięca 2019 – nadal
technik elektroradiolog 2020 – nadal
technik farmaceutyczny 2020 – nadal
technik sterylizacji medycznej 2022 – nadal
podolog 2022 – nadal

Obecnie w  skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego w Toruniu wchodzi:

  • Szkoła Policealna Medyczna im. M. Kopernika wchodząca w skład M-SCKZiU w Toruniu
  • Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego

Szkoła ma wieloletnią tradycję. Początek jej działalności związany jest z Państwową Szkołą Laborantów Medycznych (PSLM) otwartą 1września 1959 r. Mieściła się ona przy ulicy Słowackiego 45/47. Pierwsza grupa absolwentów (46 osób), z dyplomami wykwalifikowanych laborantów medycznych opuściła mury szkoły po dwóch latach, tzn. w czerwcu 1961 roku. W tym samym roku szkoła otrzymała w posiadanie drewniany barak przy ulicy Żwirki i Wigury 43/65.
Dnia 1 września 1962 roku PSLM została przemianowana na Państwową Szkołę Medyczną Techników Analityki (PSMTA). Nauczyciele i uczniowie pracowali w bardzo trudnych warunkach lokalowych. Z tego powodu władze miejskie decyzją z dnia 3 października 1967 roku przyznały szkole nowy obiekt przy ulicy Św. Jana 1/3. W tym zabytkowym budynku mieściła się wcześniej Zasadnicza Szkoła Asystentek Pielęgniarskich Polskiego Czerwonego Krzyża. Prace adaptacyjne trwały bardzo długo, m.in. z powodu ścisłego nadzoru konserwatorskiego. Inauguracja roku szkolnego 1969/1970 obyła się już w nowym budynku. Była to również dziesiąta rocznica istnienia placówki. Kolejne lata przyniosły poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o następujące kierunki: terapeuta zajęciowy (1.09.1971 r.), technik dentystyczny (1.09.1972 r.) W 1972 r. zmieniła się nazwa szkoły- Medyczne Studium Zawodowe. Poprzednia nie przystawała do poszerzonej o nowe kierunki działalności edukacyjnej szkoły. Kolejny kierunek, tj. wydział pracownika socjalnego, zaczął funkcjonować od września 1974 r. Nauka trwała dwa lata. W następnym roku szkolnym zaczęto kształcić pracowników socjalnych także w systemie zaocznym. Powołano również wydział higienistek stomatologicznych. W związku z dużym zapotrzebowaniem od 1982 roku zorganizowano kolejny kierunek- wydział higieny szkolnej. Po rocznej nauce absolwenci mogli podejmować pracę głównie w przedszkolach i szkołach.

Dnia 6 grudnia 1986 r. miało miejsce niezwykłe wydarzenie w dziejach szkoły. Medyczne Studium Zawodowe otrzymało imię Mikołaja Kopernika. Odsłonięto wówczas pamiątkową tablicę. Wybór patrona nie był oczywiście dziełem przypadku. Ze względu na tradycje szkoły świętojańskiej, która istniała w miejscu obecnego budynku, wielce prawdopodobne jest, że uczęszczał do niej Mikołaj Kopernik, którego wuj Łukasz Watzenrode był tu rektorem i wykładowcą.

Rok szkolny 1987/88 szkoła powitała powiększona o kolejny wydział. Tym razem był to zaoczny kierunek- wydział instruktorów higieny. Edukacja trwała trzy lata, a zajęcia odbywały się dwa lub trzy razy w miesiącu. Rok później naukę w systemie zaocznym rozpoczęły w szkole opiekunki dziecięce. Działał on zaledwie trzy lata, a ostatnie absolwentki opuściły mury szkoły w 1991 roku. Od 1993 r. rozpoczęto kształcenie na wydziale ratownika medycznego. Początkowo absolwentami byli jedynie mężczyźni. Dopiero w roku szkolnym 1999/2000 uczennicą została kobieta.

Z dniem 1 września 2005 r. na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego nr XXXVI/465/05 z dnia 27 czerwca 2005 r. oraz uchwały nr XXXVII/505/05 z dnia 12 września 2005 r. studium zmieniło nazwę na: Szkoła Policealna Medyczna im. Mikołaja Kopernika.

Kolejne zmiany podyktowane były zmianami w szkolnictwie zawodowym. Ustawa o systemie oświaty wprowadziła możliwość tworzenia zespołów zwanych centrami kształcenia zawodowego i ustawicznego. W związku z nową sytuacją prawną, zapotrzebowaniem ze strony rynku pracy oraz potrzebą kształcenia ustawicznego Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego powołał nową jednostkę-  Szkołę Policealną Medyczno- Społeczną dla Dorosłych w Toruniu, zwaną dalej szkołą dla dorosłych (UCHWAŁA NR XXXIII/584/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r.) Równocześnie zostało utworzone Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (UCHWAŁA NR XXXIII/586/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r.) w skład którego weszła wcześniej istniejąca szkoła oraz nowoutworzona szkoła dla dorosłych. Centrum rozpoczęło swoją działalność 1 września 2013 r.

W wyniku wdrożenia od dnia 1 września 2019 roku nowych przepisów, wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy - Prawo oświatowe , ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw uporządkowano strukturę centrum. Na mocy Uchwały nr VIII/146/19 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 roku wyłączono z Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szkołę Policealną Medyczno-Społeczną dla Dorosłych w Toruniu. Jednocześnie na mocy uchwały nr VIII/147/19 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 roku powołano Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i włączono je do Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. CKZ stało się uzupełnieniem i wzbogaceniem oferty edukacyjnej o kształcenie w formach pozaszkolnych.