SCWEW organy współpracujące

Gmina Miasta Toruń pozyskała grant na realizację działań Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w ramach konkursu nr 1/SCWE2/KZ/2021 w projekcie „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (SCWEW). Grant zostanie zrealizowany w Zespole Szkół Nr 26 w Toruniu w terminie od 1 lipca 2021r. do 30 czerwca 2023r. w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Wysokość uzyskanego dofinansowania: 1 101 600,00 zł

SCWEW baner reklamowy

Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci / uczniów
/ słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączająca.

Wsparcie merytoryczne, kadrowe i rzeczowe udzielane przez SCWEW w Toruniu będzie polegało m.in. na:

 1. Konsultacjach indywidualnych i grupowych dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola/szkoły ogólnodostępnej.
 2. Wspieraniu kadry kierowniczej m.in. w wypracowywaniu całościowego modelu funkcjonowania przedszkola i szkoły ogólnodostępnej jako organizacji włączającej i uczącej się, zapewniającej wysoką jakość kształcenia oraz zintegrowanego wsparcia, a także włączenie społeczne wszystkich członków społeczności przedszkolnej czy szkolnej,  w tym rodziców oraz instytucji wspierających.
 3. Działaniu doradczo - szkoleniowym w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników przedszkoli/szkół związanych
  z działaniami interwencyjnymi.
 4. Prowadzeniu modelowych zajęć specjalistycznych oraz zajęć/lekcji otwartych w przedszkolu/szkole ogólnodostępnych lub w SCWEW.
 5. Organizowaniu szkoleń specjalistycznych.
 6. Wypożyczaniu sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych oraz udostępnianiu materiałów edukacyjnych
  do pracy z dziećmi/uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Poradach i instruktażach
  w zakresie doboru i obsługi sprzętu specjalistycznego.
 7. Wspieraniu rozwoju społeczności lokalnych poprzez:
 • inicjowanie i udział w działaniach promocyjnych, informacyjnych oraz profilaktycznych na rzecz edukacji włączającej,
 • współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób ze zróżnicowanymi potrzebami oraz ich rodzin.