Rekrutacja już trwa. Zapraszamy do składania dokumentów w sekretariacie szkoły!

100% zdawalność egzaminów - najwyższa jakość kształcenia !

Od 1959 roku kształcimy w zawodach medycznych i społecznych profesjonalne kadry

TECHNIK ELEKTRORADIOLOGII

Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii  i dyplom zawodowy dla zawodu technik elektroradiolog.

Ciągły rozwój techniki, medycyny i kolejne odkrycia naukowe z zakresu fizyki, a przede wszystkim zastosowanie zjawisk fizycznych do diagnozowania ciała ludzkiego, czy też terapii, stawia dla zawodu technik elektroradiolog kolejne wyzwania, wymusza ciągły rozwój zawodu, rozszerzanie kompetencji techników elektroradiologów, którzy są niezbędnymi członkami zespołów diagnostycznych, czy terapeutycznych oraz stwarza równocześnie kolejne, potencjalne miejsca pracy. Nierzadko są oni jedynymi członkami zespołów interdyscyplinarnych potrafiącymi sprawnie obsługiwać aparaturę elektromedyczną, a także archiwizować wyniki badań. Szeroki wachlarz możliwości i elastyczności zatrudnienia, czyni ten zawód niezmiernie atrakcyjnym na rynku pracy zarówno lokalnym, jak i ogólnokrajowym, czy zagranicznym.

Technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie elektroradiologii w zakładach i pracowniach diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, medycyny nuklearnej i radioterapii. Jego głównym zadaniem zawodowym jest wykonywanie zleconych przez lekarza badań i terapii oraz przygotowanie ich wyników do oceny. Do realizacji ww. zadania wykorzystuje: promieniowanie jonizujące, izotopy promieniotwórcze, zjawisko rezonansu magnetycznego, prąd elektryczny, ultradźwięki.

 

Zadania zawodowe technika elektroradiologii dotyczą głównie:

 • przygotowanie bliższe pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii oraz prezentowanie wiedzy na temat metod przygotowania dalszego pacjenta do badań i zabiegów z zakresu elektroradiologii;
 • analizowanie poprawności wykonywanych badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii oraz przygotowanie badań do opisu przez lekarza;
 • wdrażanie i koordynowanie programu zapewnienia jakości w placówkach ochrony zdrowia;

Perspektywa zatrudnienia:

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroradiolog po uzyskaniu dyplomu zawodowego  w zawodzie technik elektroradiolog mogą podjąć pracę w zakładach i pracowniach: rentgenografii, radiodiagnostyki stomatologicznej, mammografii, tomografii komputerowej, densytometrii, rezonansu magnetycznego, elektrokardiografii, elektroencefalografii, elektromiografii, audiometrii, spirometrii, radioterapii, a także medycyny nuklearnej.

Dlaczego warto uczyć się u nas:

 • wysoka zdawalność egzaminów zawodowych;
 • kadra z wieloletnim doświadczeniem;
 • dodatkowe kursy zawodowe i certyfikowane szkolenia;
 • doskonale wyposażona biblioteka szkolna oraz dostęp do IBUK PWN;
 • współpraca z pracodawcami w zakresie możliwości zatrudniania absolwentów.

Organizacja kształcenia w szkole:

 • nauka trwa dwa i pół roku;
 • zajęcia odbywają się w systemie dziennym, weekendowym;
 • zajęcia realizowane są w szkolnych pracowniach oraz w zakładach i pracowniach diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, medycyny nuklearnej i radioterapii;
 • nauka jest zakończona egzaminem zawodowym, do którego słuchacz przystępuje w szkole.
Grafika - tomograf
Grafika - tomograf
Grafika - tomograf