Rekrutacja już trwa. Zapraszamy do składania dokumentów w sekretariacie szkoły!

100% zdawalność egzaminów - najwyższa jakość kształcenia !

Od 1959 roku kształcimy w zawodach medycznych i społecznych profesjonalne kadry

OPIEKUN MEDYCZNY

Opiekun medyczny – nowe kompetencje, m. in.: wykonywanie iniekcji podskórnych, pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej i innych materiałów do badań laboratoryjnych. Czas nauki 1,5 roku

Opiekun medyczny rozpoznaje problemy funkcjonalne oraz potrzeby biologiczne i psychospołeczne osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,  świadczy usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku, dobiera procedury terapeutyczne odpowiednie dla określonego pacjenta,  współpracuje z pielęgniarkami i lekarzami, wykonuje czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych, wykonuje czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej, asystuje pielęgniarce  przy operacji oraz wykonuje wybrane czynności na rzecz pacjenta dializowanego, asystuje pielęgniarce oraz udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi. Opiekun medyczny w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby bio-psycho- społeczne. Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych pomaga i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.
Od roku 2021 opiekun nabywa nowe kompetencje zawodowe pozwalające również świadczyć wybrane usługi medyczne.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej:
1) rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
2) świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
3) współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,
4) wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,
5) wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe,
6) wykonywania wybranych czynności medycznych – w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym.

Perspektywa zatrudnienia.

Absolwent kierunku opiekun medyczny może podjąć pracę zawodową w placówkach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, hospicjach, oddziałach szpitalnych lub może świadczyć usługi opiekuńcze osobom starszym, chorymi niesamodzielnym w środowisku domowym, zarówno w kraju, jak i za granicą. Szkoła bowiem współpracuje z firmami i instytucjami organizującymi wyjazdy do pracy w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Organizacja kształcenia w szkole:

  • nauka trwa 1,5 roku w systemie dziennym i stacjonarnym;
  • zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa odbywają się w placówkach szkoleniowych (domy pomocy społecznej, oddziały szpitalne, zakłady pielęgnacyjno- opiekuńcze, hospicja), na podstawie umowy zawartej przez Centrum;
  • nauka jest zakończona egzaminem zawodowym, do którego słuchacz przystępuje w szkole, która jest ośrodkiem egzaminacyjnym.

Czy już podjąłeś decyzję? Jeżeli jeszcze się wahasz, to dowiedz się dlaczego powinieneś wybrać nas:

  • świetnie wyposażona baza dydaktyczna;
  • profesjonalna kadra z wieloletnim doświadczeniem;
  • wysoka zdawalność egzaminów zawodowych;
  • zajęcia informatyczne;
  • nauka zawodowego języka obcego – angielski lub niemiecki;
  • doskonale wyposażona biblioteka szkolna oraz dostęp do IBUK PWN;
  • współpraca z pracodawcami w zakresie możliwości zatrudniania absolwentów.
Grafika - fantom
Grafika - wózek inwalidzki