Rekrutacja już trwa. Zapraszamy do składania dokumentów w sekretariacie szkoły!

100% zdawalność egzaminów - najwyższa jakość kształcenia !

Od 1959 roku kształcimy w zawodach medycznych i społecznych profesjonalne kadry

OPIEKUN MEDYCZNY

Opiekun medyczny w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokojeniu jej podstawowych potrzeb życiowych. Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera pacjenta. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Opiekun medyczny to nowy zawód, który został wprowadzony do klasyfikacji zawodów w Polsce w lipcu 2007 roku. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa spowodował zwiększenie zapotrzebowania na usługi opiekuńcze. Obserwuje się również niewielkie zainteresowanie kształceniem w zawodzie pielęgniarki. Skutkuje to ogromną potrzebą kształcenia w zawodzie opiekun medyczny. To zawód należący do grupy zawodów medyczno – społecznych, która potrzebuje kompetentnych opiekunek i opiekunów, świadczących usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych. Istnienie tego zawodu zwiększy efektywność i jakość usług adresowanych do osób niesamodzielnych. Jest zawodem poszukiwanym na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Jeżeli jesteś osobą obowiązkową i odpowiedzialną, uczciwą, gotową do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i współpracy w zespole, życzliwą i opiekuńczą, samodzielną, kreatywną, odporną na stres oraz szanujesz godność osobistą drugiego człowieka to jest to zawód dla Ciebie.

W naszej szkole dysponującej doskonałą bazą dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną wyposażymy Cię w odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne, dzięki którym otrzymasz szansę bycia profesjonalnym opiekunem medycznym.

Zadania zawodowe absolwenta:

 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych pacjenta w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio – psycho - społecznych;
 • aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia samodzielności życiowej;
 • zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
 • asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
 • konserwacja, dezynfekcja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
 • podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną;
 • popularyzowanie zachowań prozdrowotnych.

Perspektywa zatrudnienia.

Absolwent kierunku opiekun medyczny może podjąć pracę zawodową w placówkach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, hospicjach, oddziałach szpitalnych lub może świadczyć usługi opiekuńcze osobom starszym, chorymi niesamodzielnym w środowisku domowym, zarówno w kraju, jak i za granicą. Szkoła bowiem współpracuje z firmami i instytucjami organizującymi wyjazdy do pracy w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Organizacja kształcenia w szkole:

 • nauka trwa 1,5 roku w systemie dziennym i stacjonarnym;
 • zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa odbywają się w placówkach szkoleniowych (domy pomocy społecznej, oddziały szpitalne, zakłady pielęgnacyjno- opiekuńcze, hospicja), na podstawie umowy zawartej przez Centrum;
 • nauka jest zakończona egzaminem zawodowym, do którego słuchacz przystępuje w szkole, która jest ośrodkiem egzaminacyjnym.

Czy już podjąłeś decyzję? Jeżeli jeszcze się wahasz, to dowiedz się dlaczego powinieneś wybrać nas:

 • świetnie wyposażona baza dydaktyczna;
 • profesjonalna kadra z wieloletnim doświadczeniem;
 • wysoka zdawalność egzaminów zawodowych;
 • zajęcia informatyczne;
 • nauka zawodowego języka obcego – angielski lub niemiecki;
 • doskonale wyposażona biblioteka szkolna oraz dostęp do IBUK PWN;
 • współpraca z pracodawcami w zakresie możliwości zatrudniania absolwentów.