Rekrutacja już trwa. Zapraszamy do składania dokumentów w sekretariacie szkoły!

100% zdawalność egzaminów - najwyższa jakość kształcenia !

Od 1959 roku kształcimy w zawodach medycznych i społecznych profesjonalne kadry

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

 

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

 

OPIS ZAWODU

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 321104

Branża OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)

Poziom IV Polskiej Ramy Kwalifikacji określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Poziom 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji określony dla kwalifikacji

Zadania zawodowe absolwenta:

1) kwalifikacja sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;

2) przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń;

3) przeprowadzanie kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;

4) prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

 

Technik sterylizacji medycznej to zawód medyczny, który powstał w wyniku zapotrzebowania zgłaszanego ze strony środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia. Wymogiem do podjęcia nauki w zawodzie jest posiadanie wykształcenia średniego. Proces edukacji kończy się uzyskaniem dyplomu zawodowego. Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik sterylizacji medycznej znajdują zatrudnienie w Centralnych Sterylizatorniach i innych jednostkach wykonujących dekontaminację wyrobów medycznych.

Głównym zadaniem zawodowym technika sterylizacji medycznej jest reprocesowanie wyrobów medycznych wielokrotnego użycia wykorzystywanych w diagnostyce i leczeniu ludzi. Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje procedury dekontaminacji wyrobów medycznych. Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem finalnym ma być uzyskanie wyrobu wolnego od wszelkich form drobnoustrojów zdolnych do życia. Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy: oczyszczanie, mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja maszynowa instrumentarium medycznego, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji, kontrola procesu mycia i dezynfekcji, demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją, montaż narzędzi przed sterylizacją, kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie narzędzi, pakietowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego, przygotowanie pakietów okolicznościowych, sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji, prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

Osoba wykonująca ten zawód przygotowana jest do wykonywania wielu zadań, m.in.:

- wykonywania zadań zawodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii pracy,

- korzystania z przepisów i norm obowiązujących w jednostkach wykonujących procedury dekontaminacji wyrobów medycznych,

- klasyfikowania i przygotowywania wyrobów medycznych do procesów dekontaminacji,

- przeprowadzania procesów mycia i dezynfekcji oraz określania wskaźników kontroli procesu,

- przygotowywania roztworów roboczych preparatów dezynfekcyjnych,

- określania procesów sterylizacji wyrobu medycznego oraz opisywania wskaźników kontroli skuteczności procesu,

- przygotowywania wsadu z zastosowaniem odpowiedniej bariery sterylnej do procesu sterylizacji,

- określania terminu przydatności pakietu po procesie sterylizacji,

- przeprowadzania kontroli urządzeń wykorzystywanych do procesu sterylizacji, na podstawie wyników zwalnia wsad,

- określania zagrożeń wynikających z obecności patogenów alarmowych, sposobów postępowania i zapobiegania ekspozycji zawodowej,

- udzielania pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującym łańcuchem ratunkowym ustalonym przez Polską Europejską Radę Resuscytacji,

- stosowania zasad współpracy w zespole, które wpływają na wykonywanie zadań zawodowych, zachowując tajemnicę zawodową,

- stosowania środków ochrony indywidualnej podczas wykonywania zadań zawodowych zgodnie z ich przeznaczeniem,

- dobierania preparatów dezynfekcyjnych do wyrobów medycznych zgodnie z klasyfikacją Spauldinga,

- stosowania aktów normatywnych, norm i wytycznych w procedurach sterylizacji wyrobów medycznych,

- prowadzenia dokumentacji procesu sterylizacji z uwzględnieniem dokumentacji zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne.

Dlaczego warto uczyć się u nas:

  • wysoka zdawalność egzaminów zawodowych,
  • wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem,
  • dodatkowe kursy zawodowe i certyfikowane szkolenia,
  • w pełni wyposażone pracownie,
  • bezpłatna nauka,
  • współpraca z różnymi placówkami medycznymi,
  • doskonale wyposażona biblioteka szkolna oraz dostęp do IBUK PWN,
  • współpraca z pracodawcami w zakresie możliwości zatrudniania absolwentów.

 

Organizacja kształcenia:

Nauka trwa 1 rok

Zajęcia odbywają się w formie zaocznej – co dwa tygodnie przez dwa dni

Zajęcia realizowane są w szkolnych pracowniach, w placówkach medycznych (szpitale, centralne sterylizatornie)

Nauka zakończona jest egzaminem zawodowym, do którego przystępuje słuchacz w szkole.