INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Rekrutacja do Centrum trwa od 20 maja 2019 r.

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest publiczną szkołą policealną (bez czesnego). Głównym celem Centrum jest kształcenie przygotowujące do wykonywania określonych zawodów.

Zajęcia realizowane są w systemie dziennym, stacjonarnym, zaocznym oraz weekendowo.

Kierunki dziennie

Kierunki stacjonarne

Kierunki zaoczne

technik masażysta

technik dentystyczny

technik elektroradiolog

technik farmaceutyczny

technik masażysta

higienistka stomatologiczna

asystentka stomatologiczna

terapeuta zajęciowy

opiekunka dziecięca

opiekun medyczny

technik usług kosmetycznych

Centrum oferuje:

 • możliwość połączenia nauki na dwóch kierunkach, co pozwala w krótkim czasie uzyskać podwójne kwalifikacje;
 • zdobycie wiedzy i umiejętności na wysokim poziomie (bardzo wysoki procent zdawalności egzaminów zawodowych);
 • zajęcia prowadzone przez wyspecjalizowanych nauczycieli;
 • nowoczesną bazę dydaktyczną dostosowaną do kierunku kształcenia;
 • dodatkowe certyfikowane kursy i szkolenia;
 • bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę oraz dostęp do IBUK Libra;
 • możliwość korzystania ze szkolnego centrum informacji multimedialnej;
 • siłownię;
 • wycieczki dydaktyczne, wyjazdy integracyjne;
 • naukę języka migowego;
 • naukę języka obcego zawodowego;
 • możliwość korzystania z baru szkolnego.

Po ukończeniu Centrum absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, oraz po zdaniu egzaminu zawodowego, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i suplement europass.

Regulamin rekrutacji do Centrum

Ogólne warunki przyjęcia do Centrum

1. Złożenie w sekretariacie Centrum następujących dokumentów:

 • wypełniony wniosek;
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne.

2. Dokumenty należy złożyć w białej, opisanej teczce (nazwisko, imię, kierunek kształcenia). Nie będą przyjmowane dokumenty niekompletne.