Grafika - IT

Akt. 2020-11-26

Minister MEiN podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Na jego mocy, możliwe będzie  jednorazowe dofinansowanie do zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w wysokości 500 PLN.

Z dofinansowania mogą być pokryte w całości lub w części koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania:

1)            komputera stacjonarnego;

2)            monitora;

3)            komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym;

4)            podzespołów komputerowych, w tym: karty graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty wideo, napędu optycznego, zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora;

5)            kamery internetowej lub wizualizera;

6)            statywu;

7)            mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki);

8)            drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego;

9)            myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej;

10)         baterii do komputera przenośnego, akumulatora, power banku, zasilacza awaryjnego;

11)         adaptera, koncentratora sieciowego;

12)         cyfrowego mikroskopu;

13)         liniowego rejestratora dźwięku, dyktafonu cyfrowego;

14)         oprogramowania komputerowego;

15)         smartfona.

Z dofinansowania,  może być również pokryty w całości lub w części koszt zakupu usługi dostępu do internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi.

W związku z powyższym, każdy z Państwa, chcący skorzystać z dofinansowania do dnia 7 grudnia musi złożyć wniosek do dyrektora. Do wniosku dołącza się kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi,  wystawionego imiennie na nauczyciela. W przypadku zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, dokonanego do dnia 20 listopada 2020 r. i braku dowodu zakupu, do wniosku, nauczyciel dołącza kopię lub oryginał paragonu oraz składa oświadczenie, że paragon dotyczy zakupionego przez nauczyciela sprzętu, oprogramowania lub usługi, wskazanych we wniosku.

Dofinansowanie,przysługuje na sprzęt, oprogramowanie lub usługę,  zakupione w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r. Dofinansowanie przysługuje w kwocie wynikającej z dowodu zakupu, z tym że dofinansowanie nie może przekraczać kwoty 500 zł.

Dofinansowanie, nie przysługuje:

1)            nauczycielom pozostającym w dniu 7 grudnia 2020 r. w stanie nieczynnym lub przebywającym w dniu 7 grudnia 2020 r. na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, chyba że w tym czasie nauczyciele świadczyli również pracę w jednostkach systemu oświaty;

2)            nauczycielom, którzy w dniu 7 grudnia 2020 r. byli zawieszeni w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

3)            nauczycielom przebywającym w dniu 7 grudnia 2020 r. na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni;

4)            nauczycielom, którzy w dniu 7 grudnia 2020 r. byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263).

Nauczyciel pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w jednostkach systemu oświaty składa wniosek, o którym mowa  do dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony w najwyższym wymiarze.

Nauczyciel, który pozostaje jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w jednostkach systemu oświaty w takim samym wymiarze zatrudnienia, składa wniosek,  do dyrektora szkoły, w której stosunek pracy został nawiązany wcześniej, a w przypadku gdy stosunki pracy zostały zawarte w tym samym dniu – do dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania lub umowy na czas nieokreślony. w załączeniu wniosek o dofinansowanie. Wniosek będzie również możliwy do pobrania ze strony internetowej centrum po zalogowaniu w zakładce „do pobrania”.

Do pobrania:

Wniosek o dofinasowanie zakupu sprzętu/usługi do nauki zdalnej (.docx)

Wniosek o dofinasowanie zakupu sprzętu/usługi do nauki zdalnej (.pdf)