Plany i godziny zajęć, szkolne plany nauczania, harmonogramy spotkań

Kalendarz roku szkolnego 2020/20201

 • Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Harmonogram spotkań z wychowawcami

Wydarzenie Data/okres
Początek roku szkolnego 1 września 2020 r. (wtorek)
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020 r.
Ferie zimowe 15 lutego- 26 lutego 2021 r.
Zakończenie I semestru 24 stycznia 2021 r.
Zakończenie zajęć dla TD V 29 stycznia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 1 - 6 kwietnia 2021 r
Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez dyrektora 2 listopada 2020 r.
4 czerwca 2021 r.
5 czerwca 2021 r.
egzamin pisemny
egzamin pisemny
Godziny zajęć lekcyjnych
08:00 - 08:45
08:50 - 09:35
09:40 - 10:25
10:30 - 11:15
11:20 - 12:05
12:10 - 12:55
13:00 - 13:45
13:50 - 14:35
14:40 - 15:25
15:30 - 16:15
16:20 - 17:05
17:10 - 17:55
18:00 - 18:45
18:50 - 19:35
19:40 - 20:25
20:30 - 21:15

Zmiany i zastępstwa

Aktualne informacje dotyczące zmian i zastępstw dostępne w e-dzienniku po zalogowaniu do systemu w zakładce Plan lekcji.

Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie zajęć praktycznych i praktyki zawodowej. Prowadzona jest w grupach lub indywidualnie. Ważne jest dla nas to, gdzie i u kogo nasz uczeń/ słuchacz stawiać będzie pierwsze kroki w rzeczywistych warunkach, jaki zakład i jaki ,,mistrz’’ będzie jego pierwszym przewodnikiem. Z tego powodu bardzo wyjątkowo podchodzimy do kształcenia praktycznego, które organizujemy z wielką dbałością, o jak najlepszą ofertę dla każdego kierunku kształcenia. Uczniowie i słuchacze odbywają zajęcia w szpitalach, zakładach opiekuńczo- leczniczych, pielęgnacyjno- opiekuńczych, domach pomocy społecznej, gabinetach dentystycznych, pracowniach protetycznych, ośrodkach rehabilitacyjnych, przychodniach specjalistycznych. Placówki szkoleniowe są doskonałą bazą dydaktyczną. Zapewniają wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, nowoczesny sprzęt i aparaturę.

Egzamin zawodowy

Centrum jest ośrodkiem egzaminacyjnym

Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

 • uczniowie i słuchacze,
 • absolwenci,
 • osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Wymagania egzaminacyjne:

Egzamin zawodowy, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie programowe kształcenia w zawodach (otwarcie w nowym oknie). Informacje o egzaminie zawodowym znajdują się w Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (otwarcie w nowym oknie).

Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się:

 • z części pisemnej trwającej 60 minut, przeprowadzanej w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa,
 • z części praktycznej przeprowadzanej w formie testu praktycznego trwającej nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut ( TM, AS, OM- 120 minut, HS- 150 minut, TD, TZ- 180 minut).

Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Termin przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie:

Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dyrektor centralnej komisji egzaminacyjnej ogłasza, nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy
Część egzaminu Termin Kierunek
Sesja styczeń - luty 2020
Część pisemna 10 stycznia 2020 MS.15
Część praktyczna 26-27 stycznia 2020 MS.15
Sesja czerwiec - lipiec 2020
Część pisemna 23 czerwca 2020 Wszystkie kierunki formuła 2017
Część pisemna MED.03 19 sierpnia 2020 MED.03
Część praktyczna "D" 22 czerwca 2020 MS.09 TZ
Część praktyczna "W" 28 - 29 czerwca 2020 MS.13 HS
29 czerwca 2020 MS.01 TM
23-24 sierpnia 2020 MED.03 OM

Zgłaszanie osób zamierzających przystąpić do egzaminu.

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa pisemną deklarację (otarcie w nowym oknie) przystąpienia do tego egzaminu do dyrektora centrum nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. Absolwent składa deklarację (otwarcie w nowym oknie) dyrektorowi szkoły, którą ukończył. Do deklaracji dołącza świadectwo ukończenia szkoły.

Dostosowanie egzaminu do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

Zdający chory oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może ubiegać się o dostosowanie warunków i/lub form egzaminu zawodowego na podstawie ‎‎odpowiednich dokumentów.

Warunki zdania egzaminu i dokumenty otrzymywane przez osobę, która zdała egzamin.

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa. Zdający, który zdał egzamin otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne. Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Powtórne przystąpienie do egzaminu.

Zdający, który nie zdał jednej lub obu części egzaminu, nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie lub przerwał egzamin, może ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej części. Po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym zdający nie zdał egzaminu może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pełnym zakresie.

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.

Samorząd

Samorząd słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze centrum. Członkiem samorządu stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

E-legitymacja

E-legitymacja w Twoim telefonie (mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel).

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Zawsze pod ręką

Przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacja to część aplikacji mObywatel.To bezpieczne, nowoczesne i bezpłatne narzędzie, które ułatwi Wam życie. Mało kto nie pamięta przecież o zabraniu telefonu komórkowego 🙂 Ma ona również umocowanie prawne – jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U 20018, poz. 2011).

Podstawa do zniżek

mLegitymacja szkolna, identycznie jak papierowa wersja dokumentu, poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek. Uczniowie mogą z niej korzystać w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina.

mLegitymacja szkolna to bezpieczne, trudne do podrobienia narzędzie, umożliwiające weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w papierowej legitymacji.

Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi autentyczność dokumentu.

Co jest w środku?

W mLegitymacji zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w „tradycyjnych” dokumentach:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • numer legitymacji,
 • datę wydania,
 • termin ważności,
 • status użytkownika (uczeń),
 • datę urodzenia,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • nazwę i adres szkoły.

Aby uruchomić mLegitymację uczniowie muszą:

 • posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0,
 • złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania),
 • wysłać na adres sekretariat@spm.edu.pl zdjęcie legitymacyjne w formacje jpg lub jpeg w rozmiarze do 5 MB,
 • pobrać aplikacje mObywatel oraz potwierdzić zapoznanie się z regulaminem,
 • po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić system na swoim telefonie.

Projektem mLegitymacje zajmuje się pani Agata Rybicka (s. 26- biblioteka szkolna).

Konkursy

Sekcja zawiera informacje o planowanych konkursach.

Ankiety

Podziel się z Nami swoimi spostrzeżeniami.

Ankieta dla uczniów pierwszego roku TZ, HS, OM, TD, TM i TUK

Ankieta diagnozująca potrzeby uczniów przez wychowawców

Ankieta absolwenta

Zajęcia dodatkowe

Koło higieny jamy ustnej i aspektów z nią związanych.

Nowa propozycja dla uczniów i słuchaczy M-SCKZiU zaintersowanych szeroko pojętą higieną jamy ustnej. Tematyka zajęć i terminy spotkań są dostosowane do potrzeb zaintersowanych osób. Poniżej została zamieszczona ankieta dotycząca tematyki spotkań. Zapraszamy do wyboru czterech spośród sześciu zaproponowanych tematów.

Koło pierwszej pomocy.

 • Zapraszamy osoby chętne na spotkanie 12 grudnia o godz. 15:30 (sala nr 15). W ramach koło proponujemy:
  zapoznanie się z najnowszymi wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji 2015,
 • resuscytację krążeniowo - oddechową,
 • ćwiczenia na fantomach,
 • opatrywanie ran,
 • tamowanie krwotoków,
 • postępowanie w oparzeniach.

Szkolne koło samoobrony.

Zajęcia samoobrony na bazie technik rosyjskiej sztuki walki SYSTEMA oraz KARATE i AIKIDO.

Szkolny klub zaprasza na zajęcia w każdy wtorek i środę do hali sportowej IV LO o godzinie 1930.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowany instruktor - Andrzej Żuberek.

Szkolne koło masażu.

Wznowiło działalność Szkolne Koło Masażu. Prosimy zapoznać się z regulaminem Szkolnego Koła Masażu.

Regulamin koła masażu